Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • załączniki nie posiadają dostępnej treści
  • załączniki nie posiadają dostępnych opisów
  • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych
  • Google Maps jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Strzelecka, biblioteka@szydlowiecpowiat.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu mieści się przy ulicy Zamkowej 1 w Szydłowcu w  budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza i zajmuje jedno pomieszczenie na parterze o  powierzchni 14m2.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na korytarz parteru należy pokonać dwa schodki. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W wejściu do pomieszczenia biblioteki znajduje się niewysoki próg.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl