Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu została utworzona 30 czerwca 2009 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu w Szydłowcu, zaś nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna jest główną publiczną biblioteką powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnieniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Ponadto dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Do podstawowych zadań biblioteki należy m.in. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców, także udostępnianie zbiorów na miejscu, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Ponadto Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu udziela bibliotekom gminnym z terenu powiatu szydłowieckiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
  • działalności naukowo – badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory obejmują literaturę beletrystyczną, literaturę dla dzieci i młodzieży, publikacje z zakresu filozofii, psychologii, medycyny, literaturoznawstwa, nauk społecznych, ekonomii, prawa, marketingu i zarządzania oraz biografie.

Biblioteka dysponuje dużym zbiorem książek i materiałów dotyczących historii  Powiatu Szydłowieckiego.  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, przy ulicy Zamkowej 1.- drugie wejście.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu jest samodzielną rozwijającą się instytucją kultury. Jednym z najważniejszych jej zadań jest propagowanie książki i czytelnictwa. W tym celu biblioteka organizuje cykliczne imprezy kulturalno-oświatowe dla młodych czytelników. Nasze działania służą upowszechnianiu kultury i czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych.

Zapraszamy serdecznie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl